CONDICIONS GENERALS

La utilització dels serveis als que es pugui accedir a través del lloc web www.competidor.cat i qualsevol acció que es derivi d’aquest (com xarxes socials, Facebook o Twiter entre d’altres), estan subjectes a els presents condicions generals.

La utilització dels Serveis comporta l’acceptació de les Condicions Generals en l’última versió publicada per Competidor en el lloc Web en el moment en el que l’Usuari accedeix als mateixos. És responsabilitat de l’usuari conèixer les Condicions d’ús abans d’accedir als productes i serveis d’aquest lloc web, en cas de no estar conforme amb les mateixes, s’ha d’abstenir d’utilitzar-ho.

Aquestes condicions generals regulen l’ús dels serveis que Competidor posa gratuïtament a disposició dels usuaris del lloc web www.competidor.cat (a partir d’ara lloc web)

Les presents Condicions Generals regulen tots els Serveis oferts per Competidor a través del seu lloc Web, inclusos els comentaris, notícies, articles, entrevistes, software, enviament per part de l’usuari d’arxius de tot tipus (siguin fotografies, vídeos, gravacions d’àudio o qualsevol altre material) i qualsevol altre, així com la utilització dels mateixos per part dels Usuaris. No obstant, Competidor es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut dels Serveis, així com també les condicions requerides per a la seva utilització.

 

CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DELS SERVEIS

L’accés i utilització dels Serveis és gratuït.

Un ús correcte dels Serveis

L’Usuari es compromet a utilitzar els Serveis proporcionats per Competidor de conformitat amb la Llei, amb les presents Condicions Generals, així com les pràctiques generalment acceptades a Internet. L’Usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar els Serveis amb fins o efectes il·lícits o contraris a lo establert en les Condicions Generals.

L’Usuari es compromet a no captar dades amb finalitat publicitària, a no enviar cap tipus de publicitat on line i a no transmetre, difondre o a posar en disposició de tercers a través dels Serveis proporcionats per Competidor, informacions, missatges, gràfics, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions, software i en general qualsevol classe de material, dades o continguts que:

 • de qualsevol forma contravinguin, menyspreïn o atemptin contra els drets fonamentals i llibertats públiques reconegudes constitucionalment o en els tractats internacionals i en la resta de l’ordenament jurídic.
 • Induïn, incitin o promoguin actuacions delictives, denigradores, difamatòries o violentes.
 • Induïn, incitin o promoguin actuacions, actituds o idees discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences o edat
 • Incorporin missatges delictius, violents o degradants
 • Induïn o incitin a involucrar en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic
 • Siguin falsos, ambigus, inexactes, exagerats o extemporanis, de forma que puguin intuir a error sobre el subjecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant
 • Es trobin protegits de qualsevol dret de propietat Intel·lectual o industrial pertanyents a tercer, sense que l’Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per a portar a fi l’ús que efectua o pretén efectuar
 • Violen els secrets professionals de tercers.
 • Siguin contraris al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones.
 • Infringí la normativa sobre secret de les comunicacions.
 • Provoquen per les seves característiques (com format, extensió, etc ) dificultats en el normal funcionament dels Serveis.

D’acord a l’anterior, Competidor estarà legitimada per a suspendre de forma immediata la prestació del servei i, en el seu cas, per retirar els continguts presumpta o declaradament il·legals, ja ho realitzi al seu exclusiu criteri, ja a petició del tercer afectat o d’autoritat competent. Aquesta suspensió o retirada no donaran en cap cas dret a indemnització.

Enllaços d’altres del nostre lloc web
Queda autoritzada l’establiment de vincles i hipervíncles des d’altres webs o pàgines, sempre que compleixin  amb l’ús correcte del web. Queda prohibida la utilització d’elements extrets del lloc web, sense el consentiment de competidor.cat.
Responsabilitat

L’Usuari respondrà davant de Competidor per l’ incompliment de qualsevol de les obligacions a les que està sotmès per llei i per les presents Condicions Generals en relació amb la utilització dels Serveis.

L’Usuari respondrà i deixarà indemne a Competidor, pels danys que, derivats de l’ incompliment d’aquestes obligacions poguessin irrogar a tercers.

El calendari Competidor és un recull de dades de les curses que s’organitzen a Catalunya i Andorra. Competidor no es responsable de l’organització d’aquestes i per tant no es responsable de les anul·lacions i modificacions dutes a terme pel seus organitzadors.

Els usuaris del web són conscients i accepten que part de la informació continguda en el podria ser incorrecta, estar incompleta o anticuada, o contenir errors tipogràfics. Competidor no està obligat a actualitzar el contingut d’aquest lloc i no serà responsable de la no actualització de la informació. És d’exclusiva responsabilitat de l’usuari avaluar l’exactitud i utilitat de qualsevol informació, consell, opinió, o qualsevol altre contingut disponible a través d’aquest lloc web.

 

Dades de caràcter personal.

 • El responsable del tractament de les dades personals de http://www.competidor.cat és l’Ignasi Genís Callol amb DNI número 36986114K, amb domicili social a l’avinguda Canovelles 8, 08420 Canovelles.
 • La finalitat d’aquestes dades és la comunicació normal entre el usuaris de la web http://www.competidor.cat, així com l’enviament d’informació del seu interès i de ofertes publicitaries relacionades.
 • La legitimació de la recollida de les dades és els consentiment explícit dels usuaris al acceptar, marcant la corresponent casella, les condicions legals que hi ha als formularis de recollida de dades personals.
 • Les dades que es recullen en aquests formularis son: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic.
 • Pots accedir a les teves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la cancel·lació o supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També podràs sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les teves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular.
 • Podràs revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@competidor.cat.
  Si no obtens una resposta satisfactòria i desitges formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, pots adreçar-te a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

L’Usuari pot connectar amb Competidor mitjançant el seu correu electrònic i el registre en el web Competidor. Totes les dades que l’usuari doni a Competidor s’emmagatzemaran.

L’Usuari queda informat que les seves dades personals facilitades s’incorporen al fitxer informatitzat de Competidor, destinat exclusivament a la prestació del servei personalitzat de web a l’Usuari, incloent l’enviament d’informació comercial que pugui ser de l’interès de l’usuari, inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de dades.

L’Usuari garanteix la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, comprometent-se a mantenir-los degudament actualitzats. Competidor en cap moment vendrà o utilitzarà aquestes Dades Personals per a la seva explotació o ús comercial.

Competidor no garanteix ni es fa responsable de la correcta aplicació de la vigent Llei de protecció de dades, en el servei de xarxes socials (com facebook), que a través d’aquestes es puguin difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades o continguts o accedir a informacions, dades o continguts difosos o posats a disposició per tercers.

Competidor us informa que aquest lloc web sí utilitza cookies.

 

DESACTIVACIÓ DE COOKIES

L’usuari podrà -en qualsevol moment- triar què cookies vol que funcionin en aquest lloc web mitjançant la configuració del navegador:

Chrome, des http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer, des http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Firefox, des http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Safari, des http://support.apple.com/kb/ph5042

 

Exclusió de Garanties i Exoneració de Responsabilitat.

Disponibilitat, continuïtat, utilitat i fal·libilitat.

Competidor no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament dels Serveis. Quan sigui raonablement possible, Competidor advertirà prèviament les interrupcions en el funcionament dels Serveis.

Competidor no assumeix responsabilitat alguna pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de Serveis, i  a les suspensions del servei i, en particular, encara que no d’una manera exclusiva, a les limitacions temporals en l’accés a les diferents pàgines web del servei. Competidor podrà en qualsevol moment suspendre temporal o definitivament qualsevol Servei.

Software

La descàrrega de qualsevol software des de les webs de Competidor es fa sota la responsabilitat i lliure acceptació de l’Usuari. Competidor li atorga un dret d’ús revocable, personal, no exclusiu i no transmissible de l’anomenta software.

L’Usuari assenteix expressament qeu Competidor pugui comprovar automàticament la versió software que estigui utilitzant i descarregar automàticament actualitzacions de l’anomenat software en el seu equip.

L’Usuari és l’únic i exclusiu responsable dels usos que realitzi del software que es descarregui de la pàgina de Competidor.

Competidor tampoc garantitza que aquest lloc web o servidors que l’allotgen estiguin lliures de virus i d’un altre tipus de software potencialment perillós, així com la disponibilitat, continuïtat, utilitat i infal·libilitat del funcionament d’aquest lloc, dels seus serveis o dels seus continguts; ni la licitut, fiabilitat o utilitat de la informació i continguts subministrats per tercers a través d’aquest lloc.

 

Arxius enviats pels Usuaris.

Competidor ofereix als lectors i usuaris la possibilitat de remetre fotografies, videos, gravacions d’àudio o arxius de qualsevol altre tipus per a incorporar-les a algunes de les seccions de Competidor (per exemple, anuncis publicitaris, fotografies, entrevistes, articles). La publicació d’aquests arxius està subjecte als següents termes i condicions, del qual el seu compliment és únic i exclusiu responsable l’Usuari:

 • L’Usuari que realitza l’enviament dels Arxius declara i garanteix ser el legítim titular dels mateixos i, per tant, es declara amb plena legitimitat per a cedir a Competidor als drets de propietat intel·lectual sobre els Arxius. L’Usuari serà l’únic responsable, i deixarà indemne a Competidor, de qualsevol reclamació judicial o extrajudicial que, per l’ incompliment d’aquesta garantia, poguessin plantejar tercers en el futur.
 • L’Usuari cedeix a Competidor, amb caràcter no exclusiu i per tot el temps permès legalment, tots els drets de reproducció, distribució, transformació i comunicació pública sobre els Arxius cedits per a la realització d’exposicions o edició de llibres, catàlegs o publicacions anàlogues, en suport físic, digital, o qualsevol altre medi o suport que permeti la seva reproducció, distribució i/o comunicació pública.
 • Els Arxius objecte de cessió no podrà contenir elements obscens o pornogràfics: Així mateix, els Arxius no podran contenir imatges o informacions que suposin una vulneració de drets de tercers i, en particular, del seu honor, intimitat o pròpia imatge. No es podrà cedir Arxius que incitin a la violència, al racisme, el sexisme o a homo fòbia ni que continguin insults u opinions injurioses o calumnioses.
 • L’Usuari coneix que la difusió en format digital del calendari Competidor són accessibles en www.competidor.cat. L’Usuari accepta expressament que els Arxius proporcionats a Competidor seran incorporats a l’edició de Competidor, i en conseqüència, difosos i publicats de conformitat amb els termes i condicions referides.
 • Donat el volum d’Arxius que són cedits a Competidor pels Usuaris, en aplicació del règim de responsabilitat regulat per la Llei 34/2002 de Serveis de  la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, Competidor no serà responsable  de la informació o Arxius enviats per l’Usuari quan no tingui un coneixement efectiu de que la informació emmagatzemada és il·lícita o de que lesiona bens o drets d’un tercer susceptibles a indemnització. No obstant l’anterior, en el moment que Competidor tingui coneixement efectiu de que allotja dades com les anteriorment referides o que vulneren allò disposat en aquestes Condicions Generals, es comprometi a actuar amb diligència per a retirar-los o fer impossible l’accés a ells.

Condicions d’ús de les imatges d’usuaris.

Les imatges que acompanyin els comentaris generats per l’usuari, han de seguir les següents condicions:

No es podran utilitzar imatges que estiguin protegides per drets de propietat intel·lectual o industrial si no es té autorització per a utilitzar-les.

No es podran utilitzar imatges que corresponguin a personatges públics ni en les que se suplantin la personalitat d’una altra persona.

No es podran utilitzar imatges que  incitin a la violència o al racisme, sexisme o homo fòbia o que es pugin interpretar com un atac discriminatori cap a qualsevol col·lectiu o minoria en base a aspectes com la nacionalitat, el sexe, la religió, l’edat o qualsevol tipus de discapacitat física o mental.

Les imatges amb contingut obscè o pornogràfic podran ser eliminades en el cas de que Competidor consideri que atempten contra els drets de potencials lectors menors d’edat.

Competidor es reserva el dret a eliminar aquelles imatges que no s’ajustin a aquestes condicions.

En relació a la infracció de qualsevol irregularitat, recordi que la direcció IP del seu ordinador queda registrada pel senzill accés al nostre web.

 

Zones protegides del lloc web.


 1. Generalment per a l’accès als serveis de competidor no serà necessari la subscripció o registre de l’usuari.
 1. La utilització de determinats serveis podrà estar condicionada a la prèvia obtenció d’un compte personal mitjançant el registre de l’usuari. Aquest registre s’efectuará en al forma expressament assenyalada en el lloc web
 1. Aquest lloc pot contenir zones d’accès restringit, protegides amb identificadors i contrasenyes o altres mecanismes de seguretat. L’usuari no intentarà accedir a aquestes zones si no està degudament autoritzat per competidor, ni intentarà abstreure o manipular els mecanismes de protecció establerts pel web.
 1. L’usuari que hagi estat autoritzat per Competidor per accedir a alguna d’aquestes zones protegides serà l’exclusiu responsable de mantenir en estricte secret i no difondre a tercers, els identificadors, contrasenyes i demés mètodes de seguretat que Competidor posi a la seva disposició per accedir a les zones protegides. L’usuari serà, per tant, l’únic responsable dels danys que es derivin de no mantenir en secret els mecanismes de seguretat nombrats.

Es comunica a l’usuari que l’intent d’accès no autoritzat a les zones d’accés restringit d’aquest lloc pot estar subjecte a responsabilitat civil i/o penal.

 

 

PROPIETAT DEL LLOC WEB

 

 1. De conformitat amb la llei 34/2002, d’11 de juliol i demés legislació aplicable us informem que aquest lloc web http://www.competidor.cat és propietat d’Eva Civit Realp, amb DNI 35109493Q i Ignasi Genís Callol amb DNI número 36986114K, amb domicili social a l’avinguda Canovelles 8, 08420 Canovelles.
 1. Pot contactar amb Competidor.cat a la direcció de correu electrònic info@competidor.cat.
 1. Mentre no s’estableixi d’una altra manera, les comunicacions amb competidor.cat es podran realitzar per correu ordinari o correu electrònic. Competidor.cat es posarà en contacte amb l’usuari via correu electrònic, a la direcció que estigui registrada al web Competidor.cat.